Bosna i Hercegovina je potpisnica velikog broja međunarodnih konvencija i protokola iz oblasti zaštite okoliša. Ratifikacijom ovih dokumenata Bosna i Hercegovina je preuzela niz odgovornosti i prava koji proizilaze iz mehanizama provedbe istih. Države potpisnice imaju obavezu da svoja
nacionalna, regionalna i lokalna zakonodavstva prilagode primjeni potpisanih principa. Spisak međunarodnih konvencija i protokola koje je ratificirala Bosna i Hercegovina i broj Službenog glasnika BiH u kojemu ih možete pronaći, a koje se tiču zaštite okoliša:

 • Konvencija o procjeni okolišnih uticaja u prekograničnom kontekstu/ Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context  (Espoo Convention)-(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 08/09)
 • Bazelska konvencija o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovom zbrinjavanju/ Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal  -(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 31/00)
 • Aarhuska konvencija/Konvencija o pristupu informacijama, učešču javnosti i pristupu pravdi-(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 08/08)
 • Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka / Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna nad Flora (CITES)-(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 11/08)
 • Konvencija o prekograničnim efektima industrijskih havarija/ Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents (TEIA)-(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 13/12)
 • Konvenciji o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja/ Convention on the Conservationof Migratory Species of Wild Animals (CMS)-(„Službeni glasnik BiH“ – MU, broj 8/2017)
 • Konvencija o dalekosežnom prekograničnom zagađenju zraka/ Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (LRTAP)-(Sl. list SFRJ–MU 01/90 i RBiH, broj  13/94)
 • Protokol o strateškoj procjeni okoliša uz Konvenciju o procjeni uticaja na okoliš preko državnih granica/(Protocol on Strategic Environmental Assisstment – SEA)-(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“- MU, broj 3/2017)
 • Konvencija Ujedinjenih nacija o biološkoj raznovrsnosti/ UN Convention on Biological Diversity (UNCBD)-(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 12/02)
 • Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o promjeni klime/ UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 19/00)
 • Konvencija o močvarnim staništima od međunarodne važnosti posebno o staništima vodotokova/ Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention) – Preuzeto sukcesijom 2001. Notifikacija o sukcesiji iz 2001. godine
 • Konvencija za zaštitu morskog ekosistema i obalskih područja Mediterana (Barselonska konvencija)-(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 26/98)
 • Protokol o saradnji u sprječavanju zagađenja s brodova i, u slučajevima opasnosti, u suzbijanju zagađenja Sredozemnog mora („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 26/98)
 • Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja iz izvora i djelatnosti na kopnu („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 26/98)
 • Protokol o posebno zaštićenim područjima i biološkoj raznovrsnosti u Sredozemlju („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 26/98)
 • Kartagena protokol o biološkoj sigurnosti Konvencije o biološkoj raznovrsnosti  (29.01.2000.), Preuzeto sukcesijom („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 12/08)
 • Kyoto Protocol – Protokol iz Kjotа („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 03/08)
 • Štokholmska konvencija o persistentnim organskim polutantima/ Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 01/10)
 • Konvencija o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa/ Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats (Bern Convention) – („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 08/08)
 • Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača/Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer – Preuzeto sukcesijom  (Službeni list SFRJ – MU 01/90 i Službeni list Republike Bosne i Hercegovine, broj 13/94)
 • Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač/ Montreal Protocol on Substances that Deplete Ozone Layer – Preuzeto sukcesijom (Službeni list SFRJ-MU, broj 16/90)
 • London izmjene i dopune Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač/ London Amendments and Adjustments to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer – („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 08/03)
 • Kopenhagen izmjene i dopune Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač/Copenhagen Amendments to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer -(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 08/03)
 • Bečki amandmani na Montrealski protokol/Vienna amendments to the Montreal Protocol on substancies that demage the ozon layer  („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 08/03)
 • Dopuna Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač/ Montreal Amendment to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer Montreal – („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 08/03)
 • Pekinški amandmani na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač /Beijing amandments to the Montreal Protocol on substancies that demage the ozon layer – („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ – MU broj 06/11)
 • Pariški sporazum uz okvirnu Konvenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama- (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”-MU broj 1/17)