Vijeće Evropske unije usvaja direktive, koje su članice EU dužne poštovati, a prema kojima je država kao Bosna I Hercegovina, na putu prema članstvu u EU, dužna uskladiti svoja državna, regionalna i lokalna zakanodavstva.

HORIZONTALNI PROPISI
 • Direktiva 2001/42/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. juna 2001. godine o procjeni uticaja određenih planova i programa na okoliš/životnu sredinu
 • Direktiva 2011/92/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. decembra 2011. godine o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš/životnu sredinu (čime je kodifikovana Direktiva Savjeta od 27. juna 1985. godine o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš/životnu sredinu, koja je izmijenjena Direktivom Savjeta 97/11/EZ, Direktivom 2003/35/EZ i Direktivom 2009/31/EZ), uz izmjene i dopune Direktivom 2014/52/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. aprila 2014. godine, kojom se mijenja i dopunjava Direktiva 2011/92/EU o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na okoliš/životnu sredinu
 • Direktiva 2003/4/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 28. januara 2003. godine o javnom pristupu informacijama o okolišu/životnoj sredini i opozivu Direktive Savjeta 90/313/EEZ
 • Direktiva 2003/35/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 26. maja 2003. godine o omogućavanju učešća javnosti u izradi određenih planova i programa vezanih za okoliš / životnu sredinu i koja mijenja, vezano za učešće javnosti i pristup pravosuđu, direktive Savjeta 85/337/EEZ i 96/61/EZ
 • Direktiva 2004/35/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. aprila 2004. godine o odgovornosti za okoliš/životnu sredinu u smislu prevencije i otklanjanja ekoloških šteta, izmijenjene Direktivom 2006/21/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. marta 2006. godine o upravljanju otpadom u ekstrakcijskim industrijama i Direktivom 2009/31/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. aprila 2009. godine o geološkom skladištenju ugljen dioksida, i Direktivom 2013/30/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. juna 2013. godine o bezbjednosti offshore i naftnih operacija
 • Direktiva 2007/2/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 14. marta 2007. godine kojom se uspostavlja Infrastuktura za informisanje o prostornom planiranju (INSPIRE)
 • Direktiva 2008/99/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 19. novembra 2008. godine o zaštiti okoliša / životne sredine kroz krivično pravo (tekst relevantan za EEA)
 • Uredba (EU) br. 1293/2013 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. decembra 2013. godine o uspostavljanju Programa za ekološku i klimatsku akciju (LIFE) i  opozivu Uredbe (EZ) br. 614/2007 – LIFE uredba
UPRAVLJANJE VODAMA
 • Direktiva 2000/60/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. oktobra 2000. godine o uspostavljanju okvira za akciju Zajednice u oblasti vodne politike, sa zadnjim izmjenama u Direktivi 2009/31/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. aprila 2009. godine – DVO
 • Direktiva Savjeta 91/271/EEZ od 21. maja 1991. godine o prečišćavanju urbanih otpadnih voda, posljednji put izmijenjena Direktivom (EZ) br. 1137/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 22. oktobra 2008. godine – UOV direktiva
 • Direktiva Savjeta 98/83/EZ od 3. novembra 1998. godine o kvalitetu vode namijenjene za ljudsku upotrebu, zadnji put izmijenjena Uredbom (EZ) br. 596/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 18. juna 2009. godine – PV direktiva
 • Direktiva Savjeta 91/676/EEZ od 12. decembra 1991. godine o zaštiti voda od zagađenja izazvanog nitratima iz poljoprivrednih izvora, sa zadnjim  izmjenama iz Uredbe (EZ) br. 1137/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 22. oktobra 2008. godine – Direktiva o nitratima
 • Direktiva 2006/118/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. decembra 2006. godine o zaštiti podzemnih voda od zagađenja i degradacije[1] – Direktiva o podzemnim vodama
 • Direktiva 2006/7/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. februara 2006. godine o upravljanju kvalitetom vode za kupanje i koja opoziva Direktivu 76/160/EEZ, posljednji put izmijenjena Uredbom (EZ) br. 596/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 18. juna 2009. godine – Direktiva o vodi za kupanje
 • Direktiva 2006/44EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 6. septembra 2006. godine o kvalitetu slatkih voda kojima je potrebna zaštita kako bi mogle podržavati život riba (kodifikovana verzija koja zamjenjuje i opoziva Direktivu Savjeta 78/659/EZ o kvalitetu slatkih voda kojima je potrebna zaštita kako bi mogle podržavati život riba, izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1137/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 22. oktobra 2008. godine) – Direktiva o vodama za slatkovodne ribe
 • Direktiva 2007/60/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. oktobra 2007. godine o procjeni i upravljanju rizikom od poplava – Direktiva o riziku od poplava
 • Direktiva Komisije 2009/90/EZ od 31. jula 2009. godine koja propisuje, u skladu sa Direktivom 2000/60/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta, tehničke specifikacije za hemijsku analizu i praćenje vodnog statusa – Praćenje stanja voda
 • Direktiva 2008/105/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. decembra 2008. godine o standardima kvaliteta okoliša/životne sredine u oblasti vodne politike, koja izmjenjuje i kasnije opoziva Direktive Savjeta 82/176/EEZ, 83/513/EEZ, 84/156/EEZ, 84/491/EEZ, 86/280/EEZ i izmjenjuje Direktivu 2000/60/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta – Standardi kvaliteta okoliša/životne sredine
 • Direktiva 2006/11/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. februara 2006. godine o zagađenju uzrokovanom pojedinim opasnim materijama ispuštenim u mora u Zajednici – Ispuštanje opasnih materija
UPRAVLJANJE OTPADOM
 • Direktiva 2008/98/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 19. novembra 2008. godine o otpadu, koja opoziva određene direktive – Okvirna direktiva o otpadu
 • Odluka Komisije 2000/532/EZ od 3. maja 2000. godine o definisanju liste otpada, sa izmjenama iz Odluke Komisije 2001/118/EZ od 16. januara 2001. godine, Odluke Komisije 2001/119/EZ od 22. januara 2001. godine i Odlukom Savjeta 2001/573/EZ od 23. jula 2001. godine – Liste otpada
 • Uredba (EZ) br. 2150/2002 Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. novembra 2002. godine o statistikama o otpadu, kasnije izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) 574/2004 od 23. februara 2004. godine koja mijenja Anekse I i III, Uredbom Komisije (EZ) br. 783/2005 od 24. maja 2005. godine koja mijenja Aneks II, Uredbom (EZ) br. 1893/2006 Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. decembra 2006. godine o uspostavljanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE, Uredbom (EZ) br. 221/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. marta 2009. godine, u smislu provedbenih ovlaštenja Komisije, i Uredbe Komisije (EU) br. 849/2010 od 27. septembra 2010. godine – Statistike o otpadu
 • Direktiva Savjeta 1999/31/EZ od 26. aprila 1999. godine o odlaganju otpada na deponije, uz izmjene iz Uredbe (EZ) 1882/2003 i Uredbe (EZ) 1137/2008 i Direktive 2011/97/EU o uspostavljanju posebnih kriterijuma za skladištenje otpadne metalne žive, Odluke Savjeta 2003/33/EZ od 19. decembra 2002. godine o uspostavljanju kriterijuma i postupaka za prihvatanja otpada na deponijama u skladu sa članom 16. Aneksa II Direktive 1999/31/EZ – Direktiva o deponijama
 • Direktiva Evropskog parlamenta i Savjeta br. 94/62/EZ od 20. decembra 1994. godine o ambalaži i ambalažnom otpadu, izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Evropskog parlamenta i Savjeta od 29. septembra 2003. godine, Direktivom 2004/12/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. februara 2004. godine, Direktivom 2005/20/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 9. marta 2005. godine, Uredbom (EZ) 219/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. marta 2009. godine – Direktiva o ambalažnom otpadu
 • Direktiva 2000/53/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 18. septembra 2000. godine o otpadnim vozilima, izmijenjena Odlukom Komisije 2002/525/EZ od 27. juna 2002. godine, Odlukom Komisije 2005/63/EZ od 24. januara 2005. godine, Odlukom Komisije 2005/438/EZ od 10. juna 2005. godine, Odlukom Savjeta 2005/673/EZ od 20. septembra 2005. godine, Direktivom 2008/33/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. marta 2008. godine, Odlukom Komisije 2008/689/EZ od 1. avgusta 2008. godine, Direktivom 2008/112/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. decembra 2008. godine, Odlukom Komisije 2010/115/EU od 23. februara 2010. godine, Direktivom Komisije 2011/37/EU od 30. marta 2011. godine – Direktiva o otpadnim vozilima
 • Direktiva 2006/66/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 6. septembra 2006. godine o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima koja opoziva Direktivu 91/157/EEZ, izmijenjena Direktivom 2008/12/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. marta 2008. godine i Direktivom 2008/103/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 19. novembra 2008. godine – Direktiva o baterijama i akumulatorima
 • Odluka Komisije 2008/763/EZ od 29. septembra 2008. godine kojom se uspostavlja, u skladu sa Direktivom 2006/66/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta, opšta metodologija za izračunavanje godišnjeg obima prodaje baterija i akumulatora krajnjim korisnicima, Odluka Komisije 2009/603/EZ od 5. avgusta 2009. godine o uspostavljanju zahtjeva za registraciju proizvođača baterija i akumulatora u skladu sa Direktivom 2006/66/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta, Odlukom Komisije 2009/851/EZ od 25. novembra 2009. godine o uvođenju upitnika za zemlje članice o provođenju Direktive 2006/66/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
 • Direktiva Savjeta 96/59/EZ od 16. septembra 1996. godine o uklanjanju polihlorovanih bifenila i polihlorovanih terfenila (PCB/PCT), izmijenjena Uredbom (EZ) br. 596/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 18. juna 2009. godine – Direktiva o uklanjanju PCB-a i PCT-a
 • Uredba Komisije (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim zagađivačima, izmijenjena Uredbom br. 757/2010 od 24. avgusta 2010. godine koja izmjenjuje Anekse I i III, i Uredbom br. 756/2010 od 24. avgusta 2010. godine koja izmjenjuje Anekse IV i V
 • Direktiva 2006/21/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. marta 2006. godine o upravljanju otpadom iz ekstrakcijskih industrija, koja izmjenjuje Direktivu 2004/35/EZ, i Uredba (EZ) br. 596/2009, uz izmjene iz Odluka Komisije br. 2009/335/EZ, 2009/337/EZ, 2009/358/EZ, 2009/359/EZ i 2009/360/EZ – Direktiva o rudarskom otpadu
 • Direktiva Savjeta 86/278/EZ od 12. juna 1986. godine o zaštiti okoliša/životne sredine, a naročito zemljišta, pri upotrebi otpadnog mulja u poljoprivredne svrhe, izmijenjena Direktivom Savjeta 91/692/EEZ od 23. decembra 1991. godine, Uredbom Savjeta EZ/807/2003 od 14. aprila 2003. godine i Uredbom EZ/219/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. marta 2009. godine – Direktiva o otpadnom mulju
 • Uredba (EZ) br. 1013/2006 Evropskog parlamenta i Savjeta od 14. juna 2006. godine o transportu otpada, izmijenjena sljedećim: Uredbom Komisije (EZ) br. 1379/2007 od 26. novembra 2007. godine, Uredbom Komisije (EZ) br. 669/2008 od 15. jula 2008. godine, Uredbom EZ/219/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. marta 2009. godine, Uredbom Komisije (EZ) br. EZ/308/2009 od 15. aprila 2009. godine, Direktivom 2009/31/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. aprila 2009. godine, Uredbom Komisije (EU) br. 413/2010 od 12. maja 2010. godine, Uredbom Komisije (EZ) br. 664/2011 od 11. jula 2011. godine i Uredbom Komisije (EU) br. 135/2012 od 16. februara 2012. godine – Transport otpada
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. novembra 2007. godine o izvozu u svrhu ponovne upotrebe određenog otpada nabrojanog u Aneksu III ili IIIA Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Evropskog parlamenta i Savjeta u određene zemlje na koje se ne odnosi Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada, izmijenjena Uredbom (EZ) 740/2008, Uredbom (EZ) 967/2008 i Uredbom (EU) 674/2012
 • Direktiva 2012/19/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 4. jula 2012. godine o električnom i elektronskom otpadu (EEO) – Direktiva o EEO
KVALITET VAZDUHA I KLIMATSKE PROMJENE
 • Direktiva 2008/50/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. maja 2008. godine o kvalitetu ambijentalnog vazduha i čistijem vazduhu za Evropu – Direktiva o KAV
 • Direktiva 2004/107/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. decembra 2004. godine o arseniku, kadmijumu, živi, niklu i policikličnim aromatičnim ugljovodonicima u ambijentalnom vazduhu, izmijenjena Uredbom (EZ) 219/2009 – Direktiva o arseniku, kadmijumu, živi, niklu i policikličnim aromatičnim ugljovodonicima u ambijentalnom vazduhu
 • Direktiva 2001/81/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. oktobra 2001. godine o državnoj gornjoj granici za određene atmosferske zagađujuće materije, izmijenjena Direktivom 2006/105/EZ od 20. novembra 2006. godine i Uredbom (EZ) br. EZ/219/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. marta 2009. godine – DGGE
 • Direktiva 94/63/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. decembra 1994. godine o kontroli emisija isparljivih organskih jedinjenja koje nastaju kao posljedica skladištenja benzina i njegove distribucije od terminala do pumpnih stanica, izmijenjena Uredbama EZ/1882/2003 i EZ/1137/2008  – Direktiva o oslobađanju VOC iz benzina
 • Direktiva 2009/126/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. oktobra 2009. godine o fazi II prikupljanja benzinskih isparenja tokom sipanja goriva u motorna vozila na pumpnim stanicama – Direktiva o fazi II rekuperacije benzinskih para
 • Direktiva 2004/42/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. aprila 2004. godine o ograničenju emisija isparljivih organskih jedinjenja koje nastaju korišćenjem organskih razređivača u dekorativnim bojama i lakovima i proizvodima za finalnu obradu vozila, koja izmjenjuje Direktivu 1999/13/EZ, izmijenjenu Direktivom 2008/112/EZ i Uredbom EZ/1137/2008 – Direktiva o bojama
 • Direktiva 97/68/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. decembra 1997. godine o aproksimaciji zakona zemalja članica u oblasti mjera protiv emisije gasovitih i čestičnih zagađujućih materija iz motora sa unutrašnjim sagorijevanjem instaliranih u pokretne mašine koje se koriste u izvancestovnom saobraćaju, izmijenjena i dopunjena Direktivama 2001/63/EZ, 2002/88/EZ, 2004/26/EZ i 2006/105/EZ, Uredbom (EZ) 596/2009Direktivom 2010/26/EU, Direktivom 2011/88/EU i Direktivom 2012/46/EU – Direktiva o mašinama u izvancestovnom saobraćaju
 • Uredba (EZ) br. 850/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta od 29. aprila 2004. godine o postojanim organskim zagađujućim materijama, izmijenjena Direktivom 79/117/EEZ i Uredbama EZ/1195/2006, EZ/172/2007, EZ/323/2007, EZ/219/2009, EZ/304/2009 i 519/2012 – Direktiva o POZ
 • Direktiva 98/70/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. oktobra 1998. godine o kvalitetu benzinskih i dizel goriva koja izmjenjuje Direktivu Savjeta 93/12/EEZ, uz izmjene Direktivama Komisije 2000/71/EZ od 7. novembra 2000. godine, 2003/17/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 3. marta 2003. godine, Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Evropskog parlamenta i Savjeta od 29. septembra 2003. godine, Direktivom 2009/30/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. aprila 2009. godine, Direktiva Savjeta 2002/159/EZ od 18. februara 2002. godine o opštem formatu za podnošenje državnih sumarnih podataka o kvalitetu goriva – Direktiva o kvalitetu goriva
 • Direktiva Savjeta 1999/32/EZ od 26. aprila 1999. godine o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tečnim gorivima, koja izmjenjuje Direktivu 93/12/EEZ, uz izmjene iz Uredbe (EZ)1882/2003, Uredbe (EZ) 219/2009, Direktive 2005/33/EZ i Direktive 2009/30/EZ – Direktiva o sadržaju sumpora u tečnim gorivima
 • Direktiva 2009/29/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. aprila 2009. godine kojom se izmjenjuje Direktiva 2003/87/EZ s ciljem poboljšanja i proširenja sistema za trgovanje pravima na emisiju gasova staklene bašte Zajednice – Direktiva o trgovini emisijama
 • Uredba Komisije (EU) br. 601/2012 od 21. juna 2012. godine o praćenju i izvještavanju o emisijama gasova staklene bašte u skladu sa Direktivom 2003/87/EZ Evropskog parlamenta i Vijeća, izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 206/2014 o potencijalima za globalno zagrijavanje posredstvom gasova staklene bašte osim CO2 – Uredba o prijavljivanju emisija GHG
 • S obzirom da ovaj izvještaj mora biti verifikovan, Komisija je usvojila Uredbu (EU) br. 600/2012 od 21. juna 2012. godine o verifikaciji izvještaja o emisijama gasova staklene bašte i tona-kilometar izvještaja i o akreditaciji verifikatora u skladu sa Direktivom 2003/87/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta (Uredba o verifikaciji izvještaja o emisijama GHG).
 • Uredba Komisije (EZ) br. 994/2008 od 8. oktobra 2008. godine o standardizovanom i osiguranom sistemu registara, u skladu sa Direktivom 2003/87/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta i Odlukom br. 280/2004/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta – Uredba o registrima
 • Uredba Komisije (EU) br. 82/2010 od 28. januara 2010. godine, koja izmjenjuje i dopunjava Uredbu (EZ) br. 748/2009 o listi vazduhoplovnih operatera koji su proveli vazduhoplovnu aktivnost navedenu u Aneksu I Direktive 2003/87/EZ nakon 1. januara 2006. godine, koja navodi administrativnu zemlju članicu za svakog vazduhoplovnog operatera – Uredba o vazduhoplovstvu
 • Odluka Komisije 2009/450/EZ od 8. juna 2009. godine o detaljnom objašnjenju vazduhoplovnih aktivnosti nabrojanih u Aneksu I Direktive 2003/87/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta – Odluka o vazduhoplovstvu
 • Odluka Komisije 2006/780/EZ od 13. novembra 2006. godine o izbjegavanju dvostrukog brojanja smanjenja emisija gasova staklene bašte u sklopu sistema trgovine emisijama unutar Zajednice za projektne aktivnosti iz Kjoto protokola u skladu sa Direktivom 2003/87/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta – Odluka o dvostrukom brojanju
 • Odluka Komisije 2007/589/EZ od 18. jula 2007. godine o određivanju smjernica za praćenje i izvještavanje o emisijama gasova staklene bašte u skladu sa Direktivom 2003/87/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta – Odluka o praćenju i izvještavanju
 • Odluka Komisije 2010/2/EU od 24. decembra 2009. godine kojom se utvrđuje, u skladu sa Direktivom 2003/87/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta, spisak sektora i pod-sektora koji se smatraju izloženim značajnom riziku curenja ugljenika, uz izmjene iz Odluka 2011/745/EU i 2012/498/EU – Odluka o riziku curenja ugljika
 • Direktiva 1999/94/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. decembra 1999. godine o pružanju informacija kupcima o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2 pri stavljanju u promet novih putničkih vozila, izmijenjena Direktivom 2003/73/EZ, Uredbom (EZ) br. 1882/2003 i Uredbom (EZ) br. 1137/2008 – Direktiva o informisanju kupaca
 • Direktiva 2009/31/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. aprila 2009. godine o geološkom skladištenju ugljen dioksida koja izmjenjuje Direktivu Savjeta 85/337/EEZ, Direktive Evropskog parlamenta i Savjeta 2000/60/EZ, 2001/80/EZ, 2004/35/EZ, 2006/12/EZ, 2008/1/EZ i Uredbu (EZ) br. 1013/2006 – Direktiva o skladištenju ugljen dioksida
 • Uredba (EZ) br. 443/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. aprila 2009. godine o postavljanju emisionih standarda za nove putničke automobile u sklopu integrisanog pristupa unutar Zajednice smanjenju emisija CO2 iz lakih vozila – Uredba o emisijama iz putničkih automobila
 • Odluka 280/2004/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. februara 2004. godine o mehanizmu praćenja emisija gasova staklene bašte u Zajednici i za provedbu Kjoto protokola i Direktiva Komisije 2005/166/EZ o odredbama za njeno provođenje – Odluka o mehanizmu praćenja
 • Odluka br. 406/2009/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. aprila 2009. godine o naporima zemalja članica na redukciji emisija gasova staklene bašte radi postizanja obećanja Zajednice o smanjenju emisija gasova staklene bašte do 2020. godine – Odluka o zajedničkim naporima
 • Uredba (EZ) br. 1005/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. septembra 2009. godine o materijama koje oštećuju ozonski omotač (preinačena verzija), uz izmjene Uredbom Komisije (EU) br. 744/2010 od 18. avgusta 2010. godine –  Uredba o materijama koje oštećuju ozonski omotač
 • Direktiva Komisije 2010/79/EU od 19. novembra 2010. godine o prilagođavanju tehničkim napretcima Aneksa III Direktive 2004/42/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o ograničenju emisija isparljivih organskih jedinjenja
INDUSTRIJSKO ZAGAĐENJE
 • Direktiva 2010/75/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 24. novembra 2010. godine o industrijskim emisijama (Direktiva o industrijskim emisijama) – DIE
 • Direktiva 2012/18/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 4. jula 2012. godine o kontroli faktora rizika za veće nesreće koje uključuju opasne materije, koja izmjenjuje i naknadno opoziva Direktivu Savjeta 96/82/EZ – Direktiva Seveso III
 • Uredba (EZ) br. 166/2006 Evropskog parlamenta i Savjeta od 18. januara 2006. godine o uspostavljanju evropskog registra ispuštanja i prenosa zagađujućih materija koja izmjenjuje i dopunjava Direktive Savjeta 91/689/EEZ i 96/61/EZ, izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ) br. 596/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 18. juna 2009. godine – E-PRTR
 • Uredba (EZ) br. 1221/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. novembra 2009. godine o dobrovoljnom učešću organizacija u sistemu eko-upravljanja i revizije – EMAS
 • Uredba (EZ) br. 66/2010 Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. novembra 2009. godine o EU Ecolabel – 2012/481/EU: Odluka Komisije od 16. avgusta 2012. godine o ekološkim kriterijumima za dodjelu EU Ecolabel-a za štampani papir – 2012/448/EU: Odluka Komisije od 12. jula 2012. godine o ekološkim kriterijumima za dodjelu EU Ecolabel-a za novinski papir – Eko-oznaka
HEMIKALIJE
 • Direktiva 67/548/EEZ o klasifikaciji, označavanju i pakovanju opasnih materija (sa izmjenama, usvojena verzija), koja će biti efektivno opozvana 1. juna 2015. godine Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. decembra 2008. godine o klasifikaciji, označavanju i pakovanju supstanci i smješa
 • Direktiva 1999/45/EZ o klasifikaciji, označavanju i pakovanju opasnih pripravaka, sa izmjenama, koja će biti efektivno opozvana 1. juna 2015. godine Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. decembra 2008. godine o klasifikaciji, označavanju i pakovanju supstanci i smješa
 • Uredba (EZ) br. EZ/1907/2006  o registraciji, procjeni, odobrenjima i restrikcijama hemikalija (REACH), kojom se uspostavlja Evropska agencija za hemikalije (koja izmjenjuje Direktivu 1999/45/EZ i opoziva Uredbu Savjeta (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. EZ/1488/94, 1354/2007, 987/2008, 1272/2008, 1341/2009 i 552/2009, kao i Direktivu Savjeta 76/769/EEZ and Direktive Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ) –REACH, uz izmjene iz: Uredba Savjeta (EZ) br. 1354/2007 od 15. novembra 2007. godine; Uredba (EZ) br. 1272/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. decembra 2008. godine; Uredba Komisije (EZ) br. 134/2009 od 16. februara 2009. godine; Uredba Komisije (EZ) br. 552/2009 od 22, juna 2009. godine; Uredba Komisije (EU) br. 276/2010 od 31. marta 2010. godine; Uredba Komisije (EU) br. 453/2010 od 20. maja 2010. godine; Uredba Komisije (EU) br. 143/2011 od 17. februara 2011. godine; Uredba Komisije (EU) br. 207/2011 od 2. marta 2011. godine; Uredba Komisije (EU) br. 252/2011 od 15. marta 2011. godine; Uredba Komisije (EU) br. 253/2011 od 15. marta 2011. godine; Uredba Komisije (EU) br. 366/2011 od 14. aprila 2011. godine; Uredba Komisije (EU) br. 494/2011 od 20, maja 2011. godine; Uredba Komisije (EU) br. 109/2012 od 9. februara 2012. godine; Uredba Komisije (EU) br. 125/2012 od 14. februara 2012. godine; Uredba Komisije (EU) br. 412/2012 od 15. maja 2012. godine; Uredba Komisije (EU) br. 835/2012 od 18. septembra 2012. godine; Uredba Komisije (EU) br. 836/2012 od 18. septembra 2012. godine; Uredba Komisije (EU) br. 126/2013 od 13. februara 2013. godine; Uredba Komisije (EU) br. 348/2013 od 17. aprila 2013. godine; Uredba Savjeta (EU) br. 517/2013 od 13. maja 2013. godine; ; Uredba Komisije (EU) br. 1272/2013 od 6. decembra 2013. godine; Uredba Komisije (EU) br. 301/2014 od 25. marta 2014. godine; Uredba Komisije (EU) br. 317/2014 od 27. marta 2014. godine; Uredba Komisije (EU) br. 474/2014 od 8. maja 2014. godine; Uredba Komisije (EU) br. 895/2014 od 14. avgusta 2014. godine; Uredba Komisije (EU) br. 2015/282 od 2. februara 2015. godine; Uredba Komisije (EU) br. 2015/326 od 2. marta 2015. godine; Uredba Komisije (EU) br. 2015/628 od 22. aprila 2015. godine; Uredba Komisije (EU) br. 2015/830 od 28. maja 2015. godine; Uredba Komisije (EU) br. 2015/1494 od 4. septembra 2015. godine; Uredba Komisije (EU) br. 2016/26 od 13. januara 2016. godine; Uredba Komisije (EU) br. 2016/217 od 16. februara 2016. godine; Uredba Komisije (EU) br. 2016/863 od 31. maja 2016. godine; Uredba Komisije (EU) br. 2016/1005 od 22. juna 2016. godine; Uredba Komisije (EU) br. 2016/1017 od 23. juna 2016. godine; Uredba Komisije (EU) 2016/1688 od 20. septembra 2016. godine; Uredba Komisije (EU) 2016/2235 od 12. decembra 2016. godine; Uredba Komisije (EU) 2017/227 od 9. februar 2017. godina.
 • Uredba (EZ) br. 1272/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. decembra 2008. godine o klasifikaciji, obilježavanju i pakovanju supstanci i smješa – CLP, uz izmjene iz: Uredba Komisije (EZ) br. 790/2009 od 10. avgusta 2009. godine; Uredba Komisije (EU) br. 286/2011 od 10. marta 2011. godine; Uredba Komisije (EU) br. 618/2012 od 10. jula 2012. godine; Uredba Komisije (EU) br. 487/2013 od 8. maja 2013. godine; Uredba Komisije (EU) br. 517/2013 od 13. maja 2013. godine; Uredba Komisije (EU) br. 758/2013 od 7. avgusta 2013. godine; Uredba Komisije (EU) br. 944/2013 od 2. oktobra 2013. godine; Uredba Komisije (EU) br. 605/2014 od 5. juna 2014. godine; Uredba Komisije (EU) br. 1297/2014 od 5. decembra 2014. godine; Uredba Komisije (EU) br. 2015/1221 od 24. jula 2015. godine; Uredba Komisije (EU) br. 2016/918 od 19. maja 2016. godine; Uredba Komisije (EU) 2016/1179 od 19. jula 2016. godina
 • Uredba (EU) br. 649/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta od 4. jula 2012. godine o izvozu i uvozu opasnih hemikalija (opoziva Uredbu EZ/689/2008).
 • Uredba (EZ) br. 2037/2000 Evropskog parlamenta i Savjeta od 29. juna 2000. godine o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, izmijenjena sljedećim:
 • Uredbom (EZ) br. 2038/2000; Uredbom (EZ) br. 2039/2000; Odlukom 2003/160/EZ; Uredbom (EZ) br. 1804/2003; odlukom 2004/232/EZ; Uredbom (EZ) br. 2077/2004; Uredbom (EZ) br. 29/2006; Uredbom (EZ) br. 1366/2006; Uredbom (EZ) br. 1784/2006; Uredbom (EZ) br. 1791/2006
 • Uredba EZ/689/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. juna 2008. godine o izvozu i uvozu opasnih hemikalija (zamjenjuje: Uredbu (EZ) 304/2003 o uvozu i izvozu opasnih hemikalija, uz izmjene Uredbom (EZ) 1213/2003, 775/2004 and (EZ) 777/2006)
 • Uredba (EK) br. 850/2004 Evropskog parlamenta i Savjeta od 29 aprila 2004 o postojanim organskim zagađujućim materijama i amandmanima Directive 79/117/EEC kao i amandmanima Uredbe Savjeta (EK) br. 1195/2006, 172/2007 i 323/2007, Uredbe (EK) 2016/293/EU i  2016/460/EU amandmani  Aneksa I, IV i V
 • Uredba (EZ) br. 648/2004 Evropskog parlamenta i Vijeća od 31. marta 2004. godine o deterdžentima, izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 907/2006 od 20. juna 2006. godine, Uredbom (EZ) br. 1336/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 16. decembra 2008. godine, Uredbom (EZ) br. 219/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 11. marta 2009. godine, Uredbom Komisije (EZ) br. 551/2009 od 25. juna 2009. godine, Uredbom (EU) br. 259/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta od 14. marta 2012. godine.
 • Direktiva 87/217/EEZ od 19. marta 1987. godine o prevenciji i smanjenju zagađenja okoliša/životne sredine azbestom, uz izmjene iz Direktive 91/692/EEZ i Uredbe EZ/807/2003
 • Direktiva 2004/10/EZ o principima dobre laboratorijske prakse i verifikacije njihove primjene pri ispitivanju hemijskih supstanci (izmijenjena Uredbom (EZ) br. 219/2009)
 • Direktiva 2010/63/EU o zaštiti životinja koje se koriste za naučne svrhe
 • Direktiva 2009/128/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 21. oktobra 2009. godine o uspostavljanju okvira za akciju Zajednice i postizanje održive upotrebe pesticida
 • Uredba (EU) br. 528/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta od 22. maja 2012. godine o stavljanju u promet i upotrebi biocidnih proizvoda, koja stavlja van snage Direktivu 98/8/EZ o stavljanju u promet biocidnih proizvoda
 • Direktiva 2011/65/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 8. juna 2011. godine o zabrani upotrebe određenih opasnih supstanci u električnim i elektronskim uređajima
ZAŠTITA PRIRODE
 • Direktiva Savjeta 92/43/EEZ od 21. maja 1992. godine o konzervaciji prirodnih staništa i divlje faune i flore, uz izmjene iz Direktiva 97/62/EZ i 2006/105/EZ i Uredbe (EZ) 1882/2003
 • Direktiva 2009/147/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 30. novembra 2009. godine o konzervaciji divljih ptica (kodifikovana verzija Direktive 79/406/EZ i njenih izmjena)
 • Uredba Savjeta (EZ) br. 338/97 od 9. decembra 1996. godine o zaštiti vrsta divlje faune i flore putem regulacije trgovine istima, izmijenjena Uredbama (EZ) 938/97, 2307/97, 2214/98, 1476/99, 2724/2000, 1579/2001, 2476/2001, 1497/2003, 1882/2003, 834/2004, 252/2005 i 1332/2005, 318/2008, 398/2009, 407/2009 i (EU) 101/2012, Uredbe Komisije (EZ) 865/2006 o detaljnim pravilima za provođenje Uredbe Savjeta (EZ) 338/97 – Provedbene uredbe Komisije (EU) 792/2012 od 23. avgusta 2012. o pravilima za izgled i sadržaj dozvola, potvrda i drugih dokumenata navedenih u Uredbi Savjeta 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore putem regulacije trgovine istima o izmjenama i dopunama Uredbe Komisije 865/2006 – Uredba Komisije (EU) br. 791/2012 od 23. avgusta 2012. godine o određenim odredbama o trgovini vrstama divlje faune i flore, Uredba (EZ) br. 865/2006 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Savjeta (EZ) br. 338/97
 • Direktiva Savjeta 1999/22/EZ od 29. marta 1999. godine o držanju divljih životinja u zoološkim vrtovima
 • Uredba Savjeta (EEZ) br. 3254/91 od 4. novembra 1991. godine o zabrani upotrebe nožnih klopki unutar Zajednice i unošenja u Zajednicu koža i proizvoda napravljenih od pojedinih vrsta divljih životinja porijeklom iz zemalja u kojima se ove životinje love nožnim i drugim klopkama koje ne odgovaraju međunarodnim standardima za humane klopke
BUKA U OKOLIŠU/ŽIVOTNOJ SREDINI
 • Direktiva 2002/49/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. juna 2002. godine o procjeni i upravljanju bukom u okolišu/životnoj sredini, izmijenjena Uredbom (EZ) 1137/2008 – Direktiva o buci u okolišu/životnoj sredini
 • Direktiva 2000/14/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 8. maja 2000. godine o aproksimaciji zakona zemalja članica u oblasti emisija buke u okolišu/životnoj sredini iz uređaja za upotrebu na otvorenom, sa izmjenama iz Direktive 2005/88/EZ i Uredbe (EZ) 219/2009 – Direktiva o uređajima za upotrebu na otvorenom
 • Direktiva Savjeta 92/23/EEZ od 31. marta 1992. godine o gumama za motorna vozila i priključna vozila i njihovo postavljanje, sa izmjenama iz Direktive 2001/43/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 27. juna 2001. godine o gumama za motorna vozila i priključna vozila i njihovo postavljanje, i Direktivom Komisije 2005/11/EZ od 16. februara 2005. godine o prilagođavanju tehničkim naprecima na ovom polju – Direktiva o gumama za motorna vozila
 • Direktiva Savjeta 70/157/EEZ od 6. februara 1970. godine o aproksimaciji zakona zemalja članica o dozvoljenim zvučnim nivoima i izduvnim sistemima motornih vozila, izmijenjena: Direktivom Komisije 73/350/EEZ od 7. novembra 1973. godine, Direktivom Savjeta 77/212/EEZ od 8. marta 1977. godine, Direktivom Komisije 81/334/EEZ od 13. aprila 1981. godine, Direktivom Komisije 84/372/EEZ od 3. jula 1984. godine, Direktivom Savjeta 84/424/EEZ od 3. septembra 1984. godine, Direktivom Savjeta 87/354/EEZ od 25. juna 1987. godine, Direktivom Komisije 89/491/EEZ od 17. jula 1989. godine; Direktivom Savjeta 92/97/EEZ od 10. novembra 1992. godine, Direktivom Komisije 96/20/EZ od 27. marta 1996. godine, Direktivom Komisije 99/101/EZ od 15. decembra 1999. godine, Direktivom Komisije 2007/734/EZ od 14. juna 2007. godine – Direktiva o motornim vozilima
 • Direktiva 97/24/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 17. juna 1997. godine o određenim komponentama i karakteristikama motornih vozila na sva i tri točka, izmijenjena Direktivom 2002/51/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 19 jula 2002. godine, Direktivom Komisije 2003/77/EZ od 11. avgusta 2003. godine, Direktivom Komisije 2005/30/EZ od 22. aprila 2005. godine, Direktivom Komisije 2006/120/EZ od 27. novembra 2006. godine, Direktivom Komisije 2006/27/EZ od 3. marta 2006. godine, Direktivom Komisije 2006/72/EZ od 18. avgusta 2006. godine, Direktivom Komisije 2009/108/EZ od 17. avgusta 2009. godine, Direktivom Komisije 2013/60/EU od 27. novembra 2013. godine o izmjenama i dopunama s ciljem prilagođavanja tehničkim napretcima – Direktiva o buci motocikala
 • Uredba (EZ) br. 1222/2009 Evropskog parlamenta i Savjeta od 25. novembra 2009. godine o označavanju guma u pogledu ekonomičnosti potrošnje goriva i drugim ključnim parametrima, uz izmjene iz Uredbe (EU) 228/2011 od 7. marta 2011. godine o metodi testiranja prianjanja C1 guma na mokru podlogu i Uredbe (EU) br. 1235/2011 od 29. novembra 2011. godine o razvrstavanju guma po prianjanju na mokru podlogu, mjerenje otpora pri kotrljanju i postupku verifikacije – Uredba o označavanju guma
 • Direktiva 80/51/EEZ o ograničenju emisija buke iz podzvučnih vazduhoplova, izmijenjena Direktivom 83/206/EEZ od 4. decembra 1989. godine o ograničenju emisija buke iz civilnih podzvučnih vazduhoplova – Direktiva o buci iz podzvučnih vazduhoplova
 • Direktiva Savjeta 89/629/EEZ od 4. decembra 1989. godine o ograničenju emisija buke koju stvaraju civilni podzvučni mlazni avioni, uz izmjene i dopune iz Direktive 92/14/EZ o ograničenju avionskih operacija iz dijela 2., poglavlje 2., Knjiga 1. Aneksa 16. Konvencije o međunarodnoj civilnoj avijaciji, sa izmjenama iz Direktive 98/20/EZ od 30. marta 1998. godine i Direktive 1999/28/EZ od 21. aprila 1999. godine o izmjenama i dopunama Aneksa Direktive Savjeta 92/14/EEZ – Direktiva o civilnim mlaznim avionima
 • Direktiva 2002/30/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 26. marta 2002. godine o uspostavljanju pravila i procedura za uvođenje operativnih ograničenja emisija buke na aerodromima u Zajednici, izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ) br. 1137/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta od 22. oktobra o prilagođavanju nekoliko instrumenata po postupku propisanom u članu 251. Ugovora prema Odluci Savjeta 1999/468/EZ po pitanju regulatornog postupka praćenog ispitivanjem – Prilagođavanje prema regulatornom postupku praćenom ispitivanjem – prvi dio – Direktiva o aerodromskoj buci
 • Direktiva 2008/57/EZ o zajedničkom djelovanju Evropskog željezničkog sistema, uz izmjene iz Direktive 2009/131/EZ od 16. oktobra 2009. godine koja izmjenjuje Aneks VII Direktive 2008/57/EZ, Direktive 2011/18/EU od 1. marta 2011. godine koja izmjenjuje Anekse II, V i VI Direktive 2008/57/EZ, Direktive 2013/9/EU od 11. marta 2013. godine koja izmjenjuje Aneks III Direktive 2008/57/EZ; Vidjeti i Preporuku Komisije 2011/217/EU o ovlašćenju za puštanje u upotrebu strukturalnih podsistema i vozila u sklopu Direktive 2008/57/EZ – Direktiva o zajedničkom djelovanju Evropskog željezničkog sistema
 • Odluka Komisije 2011/229/EU od 4. aprila 2011. godine o tehničkim specifikacijama za zajedničko djelovanje (interoperabilnost) podsistema “buka koju proizvodi željeznički vozni park” u transevropskom konvencionalnom željezničkom sistemu, sa izmjenama iz Odluke Komisije od 23. jula 2012. godine o tehničkim zahtjevima za zajedničko djelovanje