Eko-prava - Zaštita okoliša i ljudska prava
+387 32 40 50 50
info@eko-prava.ba

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

KAKO DA OSTVARITE SVOJA PRAVA IZ OBLASTI EKOLOGIJE
PRVOSTEPENI POSTUPAK - OPĆINSKI SUD
accordion-small Parnica je sudski postupak u kome prvostepeni (redovni) sud raspravlja i odlučuje u sporovima između fizičkih i/ili pravnih lica. Sud je predstavnik društvenog interesa koji nalaže da se objektivno utvrdi da li je pravni poredak narušen i da se on uspostavi pružanjem zaštite za povrijeđeno pravo. Početna parnična radnja je tužba. Parnica kasnije prolazi kroz pripremanje glavne rasprave, glavnu raspravu, odlučivanje te postupak po pravnim lijekovima. Osim presudom, parnica može biti okončana i rješenjem, povlačenjem tužbe, odricanjem od tužbenog zahtjeva, odricanjem ili odustajanjem od pravnog lijeka, sudskim poravnanjem i sjedinjenjem obje parnične stranke u jednu ličnost. Prvostepeni postupak se vodi pred prvostepenim (općinski, gradski, okružni…) nadležnim sudom.

Pravni lijek
Žalba kao redovan pravni lijek je pravno sredstvo protiv nezakonitog i nepravilnog rješenja donesenog u prvom stepenu, kojim stranka traži od organa neposredno višeg stepena da to rješenje poništi ili izmijeni. Žalba se može isključiti iz naročito opravdanih razloga, a ako žalba nije dopuštena, može se pokrenuti upravni spor. Žalba mora biti dozvoljena ukoliko je isključen upravni spor. Žalba mora sadržavati rješenje koje se pobija, te nove činjenice i nove dokaze (uz obraloženje zašto nisu izneseni u postupku čije se rješenje pobija). Žalba se podnosi neposredno ili poštom organu koji je donio pobijano rješenje. Svaka pouka o pravnom lijeku mora sadržavati rok za podnošenje istog.
DRUGOSTEPENI POSTUPAK - KANTONALNI SUD

drugostepeni postupak Drugostepeni organ može da odbaci ili odbije žalbu (kada je žalba neosnovana), poništi rješenje (djelimično ili u cjelosti) te izmjeni rješenje. Drugostepeni organ će postupak upotpuniti i otkloniti nedostatke (sam ili preko prvostepenog ili zamoljenog organa), a ako mora sam riješiti stvar drugačije – poništiti će prvostepeno rješenje i sam riješiti stvar. U FBiH drugostepeni organi su kantonalni sudovi. Žalba na odluke kantonalnih sudova je dopuštena u roku određenom u pouci o pravnom lijeku. 
TREĆESTEPENI POSTUPAK - VRHOVNI SUD FBiH

treće stepeni postupak Trećestepeni organ u sudstvu Bosne i Hercegovine su entitetski vrhovni sudovi. Za entitet FBiH to je Vrhovni sud FBiH. Vrhovni sud FBiH je nadležan za kontorlu kantonalnih (drugostepenih) sudova. Žalbe trećestepenom organu treba da se koriste u slučaje­vima koji posebno zaslužuju i treće sudsko preispitivanje, na primjer predmeti u kojima bi se postiglo novo tumačenje prava ili koji doprinose ujednačenom tumačenju prava na nižim nivoima, ili razmatranju pravnih pitanja od opšteg interesa.
APELACIONI / UPRAVNI POSTUPAK - SUD BiH

apelacioni postupak Četverostepeni organ odlučivanja djeluije na nivou države Bosne i Hercegovine i to je Ustavni sud BiH. Ustavni sud BiH ima apelacionu nadležnost samo po pitanjima ustavne osnovanosti koja proizađe iz presuda entitetskih sudova u Bosni i Hercegovini. To znači da Ustavni sud neće preispitivati pravnu stvar i njene činjenice, nego valjanost postupka i njegovih elemenata te njihovu usaglašenost sa ustavima i zakonima u BiH.
EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA STRAZBUR

Sud za ljudska prava Strazbur Europski sud za ljudska prava ustanovljen je Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu Konvencija) i djeluje u okviru najstarije europske organizacije, Vijeća Europe. Sjedište Europskog suda za ljudska prava je u Strasbourgu, u Francuskoj, a službeni jezici Suda su engleski i francuski jezik. Pravila postupka pred Sudom regulirana su Poslovnikom Suda i Konvencijom. Bosna i Hercegovina je ratificirala Konvenciju dana 12.07.2002. godine i tim činom je prihvatila nadležnost Europskog suda za ljudska prava da odlučuje o aplikacijama/zahtjevima bilo koje fizičke osobe, nevladine organizacije, skupine pojedinaca ili druge države članice koji tvrde da su žrtve povrede prava utvrđenih u Konvenciji što ih je počinila Bosna i Hercegovina.
Sve presude i konačne Odluke Suda donesene u postupcima protiv Bosne i Hercegovine prevode se na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i objavljuju u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine i na ovoj stranici. Njihovi originalni tekstovi mogu se naći na web-stranici Europskog suda za ljudska prava: www.echr.coe.int . Na toj stranici dostupne su presude i odluke koje se odnose na druge države, kao i ostali podaci o radu Europskog suda za ljudska prava.
Evropski sud za ljudska prava – pitanja i odgovori
 

O PROJEKTU

 
img


» Poziv na učešće na online konferenciji “Zaštita okoliša i ljudska prava”, Zenica, 15.10.2020.
POŠTOVANE GRAĐANKE I GRAĐANI, OVA STRANICA NAMIJENJENA JE BAŠ VAMA KOJI STE POGOĐENI
POSLJEDICAMA IZOSTANKA EKOLOŠKE ZAŠTITE. KAKO BI OLAKŠALI VAŠU BORBU ZA OSTVARIVANJE
PRAVA IZAZVANIH NEBRIGOM ZA OKOLIŠ, OSMISLILI SMO OVU STRANICU SA ŽELJOM DA ĆETE SE
PRIDRUŽITI NAŠOJ ZAJEDNIČKOJ BORBI ZA ZDRAVIJI OKOLIŠ.

Donator: Češka Ambasada u BiH
Trajanje: april – oktobar 2020.
Iznos ugovora: 18.680,42 KM

Projekat „Zaštita okoliša i ljudska prava“ provodi Eko forum Zenica, a podržan je od strane Ambasade Republike Češke u Sarajevu kroz program grantova razvojne saradnje Republike Češke u Bosni i Hercegovini "Czech Republic Transition Promotion".

Opis problema
Ekološka situacija u Bosni i Hercegovini jedna je od najgorih u Europi. Ograničene dostupne
informacije o okolišu otkrivaju prekoračene granice zagađenja zraka, vode i tla. Iako pravni lijekovi za
borbu protiv ovih problema nisu dovoljno učinkoviti, i kao takvi, oni se minimalno koriste ili su
nepoznati široj javnosti. Postoji određen broj pravnih mehanizama koji su građanima na
raspolaganju, ali čini se da nepoznavanje tih mehanizama, priječi put do pokretanja konkretnih akcija
na poboljšanju zaštite okoliša.

Cilj projekta
Izraditi internetsku platformu za podršku građanima s ciljem zaštite ljudskih prava vezanih za okoliš,
koja će sadržavati informacije na temelju kojih će građani moći primijeniti svoja prava.

Projektne aktivnosti
  1. Identifikacija i prikupljanje pravnih mehanizama (zakoni, propisi, priručnici; lokalni, regionalni i međunarodni dokumenti).
  2. Organiziranje okruglog stola o ekološkim ljudskim pravima. Okrugli sto će okupiti različite relevantne učesnike: ekološke aktiviste, pojedince pogođene zagađenjem okoliša, stručnjake za zaštitu okoliša, pravnike, tužioce, vladine službenike, ombudsmene, predstavnike međunarodnih organizacija. Iskustva koja iznesu učesnici na ovom događaju, biće evidentirana i sortirana, te korištena tokom izrade web platforme u okviru projekta.
  3. Dizajniranje i objavljivanje internetske platforme namijenjene braniocima ljudskih prava vezanih za okoliš. Uloga modela platforme je međunarodno pozicioniranje na web site https://www.environment-rights.org, čija struktura i sadržaj će odražavati pravni okvir i mehanizme zaštite okoliša u Federaciji BiH. Web stranica će biti izrađena na lokalnom jeziku, jer je i ciljna grupa koja će je koristiti lokalana. Interaktivnu platformu, kao i poveznice na relevantne linkove i društvene mreže, održavat će Eko forum Zenica i nakon završetka ovog projekta. Projekat će kroz internetsku platformu za podršku građanima uspostaviti operativnu mrežu pojedinaca i organizacija za korištenje pravnih mehanizama za zaštitu ljudskih prava vezanih za okoliš.


IZBORITE SE ZA ZDRAV OKOLIŠ

Pravo na zdrav okoliš je osnovno ljudsko pravo

Eko-prava - Zaštita okoliša i ljudska prava

Donatori projekta