TROŠKOVI POSTUPKA


Troškove ostvarivanja prava putem sudskih postupaka je veoma teško generalizirati i predvidjeti. Visina troškova zavisi od nekoliko faktora: broja održanih ročišta, broja i obima posla vještaka i sl.

Postupanje u vezi sa troškovima postupka je definisano Zakonom o parničnom postupku FBiH članovima 383. do 405.
Generalno vrijedi pravilo da stranka koja u cijelosti izgubi parnicu dužna je protivnoj stranci nadoknaditi troškove. Troškovnik advokatskih usluga su definisani Advokatskom tarifom FBiH – Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad advokata (“Službene Novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 22/04 od 24.04.2004. godine i 24/04 od 08.05.2004. godine)